Asus ROG Z11
3 405 000 сум
ROG RYUO 120
2 105 000 сум
Asus ROG Strix SCAR 18 G834JY-N6035 ®``
43 330 000 сум 38 997 000 сум